Regulamin Konkursu z okazji Dnia Dziecka

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Instagram® pt. “Dzień Dziecka z Moon Bloom” (dalej jako „Konkurs”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Moon Bloom Beata Pakla Bieda, Wyżne 225A, 38-120 Czudec, NIP: 8191669220, REGON: 381216489.

1.3. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik konkursu równocześnie akceptuje warunki jego Regulaminu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.moonbloom.pl w zakładce Regulamin Konkursu.

1.4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

1.5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ”Uczestnik").

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu w tym także dostarczenia nagrody przez firmę kurierską.

2.4.Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).

2.5. Administratorem danych osobowych jest Moon Bloom Beata Pakla Bieda, Wyżne 225A, 38-120 Czudec, NIP: 8191669220, REGON: 381216489. Dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie przewoźnikowi INPOST w celu realizacji dostawy nagrody. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Konkursie.

2.6. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki i jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej nagrody.

2.7.Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata w serwisie Instagram® w postaci udostępnienia swojego loginu w komentarzu pod rolką konkursową.

2.8. Polityka prywatności znajduje się na stronie www.moonbloom.pl  oraz w siedzibie Organizatora.

2.8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Instagram®.

2.9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu społecznościowym Instagram – na fanpage’u Moon Bloom. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 28.05.2024 r. na fanpage'u (w serwisie Instagram) Moon Bloom: „https://www.instagram.com/moon_bloom_polska

3.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 28.05.2024 r. do 03.06.2024 r. do godz. 23:59 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.

3.3 Rozwiązanie Konkursu nastąpi nie później jak do końca dnia 04.06.2024 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram.

4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Zadanie Konkursowe (dalej: "Odpowiedź"): polega na odpowiedzi jaki wzór/print naszych śliniaczków wpadł Wam w oko?, oraz zaobserwowanie fanpage'u marki Moon Bloom w serwisie Instagram.

4.2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Komentarze nie mogą być powielane - liczy się wyłącznie pierwsze zgłoszenie.

4.3 Odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne.

4.4. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła trzyosobowe jury, które będzie oceniać Zadania Konkursowe (dalej: „Jury”). Jury podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów.

4.5. Jury, dokonując wyboru zwycięzców Konkursu, działa w oparciu o kryterium kreatywności, a także bierze pod uwagę zgodność Zadań Konkursowych z postanowieniami Regulaminu.

4.6. Spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybrane zostanie sześć osób. Autorzy tych odpowiedzi wygrają nagrody (dalej: "Laureat").

5. NAGRODY

5.1. Nagrodami w konkursie są produkty rzeczowe marki Moon Bloom oraz EZPZ:

3 x Wybrany dostępny wzór Śliniaka z rękawami Moon Bloom oraz Silikonowa miseczka z podkładką 2w1 Mini Bowl pastelowy róż + kubeczek Tiny Cup pastelowy róż marki EZPZ

3 x Wybrany dostępny wzór Śliniaka z rękawami Moon Bloom oraz Silikonowa miseczka z podkładką 2w1 Mini Bowl pastelowa szarość + kubeczek Tiny Cup szary marki EZPZ

6.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 2 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 3.3 Regulaminu za pośrednictwem portalu Instagram.

6.3. W przypadku, jeżeli Laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o wygranej przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych niezbędnych do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, jego prawo do nagrody wygasa.

6.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata w informacji zwrotnej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez Laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

6.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

6.8. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym celu Zwycięzca powinien wysłać na adres siedziby Organizatora pismo zawierające oświadczenie o zrzeczeniu przez Zwycięzcę z nagrody w Konkursie „Dzień Dziecka z Moon Bloom”.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 3.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: sklep@moonbloom.pl, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs”.

7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.moonbloom.pl w zakładce Regulamin Konkursu.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

8.3 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Instagram ani bezpośrednio związany z serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Instagram® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc.

8.4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).