Polityka prywatności sklepu moonbloom.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego moonbloom.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Beata Pakla-Bieda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moon Bloom z siedzibą w Wyżne 225, 38-120 Czudec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8191669220, REGON: 381216489, zwany dalej Moon Bloom.

Dane osobowe zbierane przez Moon Bloom Beata Pakla-Bieda za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Moon Bloom Beata Pakla-Bieda dokładają szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.1. Moon Bloom Beata Pakla-Bieda zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

1.2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

1.3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe;

c) kod pocztowy i miejscowość;

d) ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

e) imię i nazwisko;

f) numer telefonu.

1.4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

1.5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

c) kod pocztowy i miejscowość;

d) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

e)imię i nazwisko;

f)numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:  a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

1.6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

1.7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

1.8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

1.9. Dane osobowe przekazane Moon Bloom Beata Pakla-Bieda podawane są nam dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

 2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

2.1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Moon Bloom Beata Pakla-Bieda przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Moon Bloom Beata Pakla-Bieda co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).


2.2. Podmioty przetwarzające Moon Bloom Beata Pakla-Bieda korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie Moon Bloom Beata Pakla-Bieda. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostawcy świadczący usługi kurierskie oraz pocztowe, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

2.3. Administrator Moon Bloom Beata Pakla-Bieda korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2.4. Lokalizacja dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Moon Bloom Beata Pakla-Bieda tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Moon Bloom Beata Pakla-Bieda i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

3.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Moon Bloom Beata Pakla-Bieda tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

3.3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: a)firmie kurierskiej; b)Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

3.4 W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

3.5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3.6. Moon Bloom Beata Pakla-Bieda, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Dane anonimowe i powiadomienia push

4.1 Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem https://moonbloom.pl na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa działania sklepu internetowego, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

4.2. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wysyłania powiadomień Push, zawierających spersonalizowaną informację handlową, kupony rabatowe oraz informacje o zmianie statusu zamówienia. Klient może w każdej chwili wyłączyć powiadomienia w aplikacji.

5, Polityka cookies

5.1. Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1. Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Moon Bloom Beata Pakla-Bieda. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Moon Bloom Beata Pakla-Bieda zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Moon Bloom Beata Pakla-Bieda może świadczyć jedynie za zgodą.

6.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Moon Bloom Beata Pakla-Bieda przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Moon Bloom Beata Pakla-Bieda, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

6.3. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

6.4. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Moon Bloom Beata Pakla-Bieda nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
6.5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)- podstawa prawna: art. 17 RODO.  Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.  Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


6.6. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Moon Bloom Beata Pakla-Bieda podlega. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

6.7. Prawo dostępu do danych- podstawa prawna: art. 15 RODO.  Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.8. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

6.9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

7. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

5.1. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Moon Bloom Beata Pakla-Bieda nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.


Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij